Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2023

Gebruiksvoorwaarden - PDF downloaden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. EENMAAL GEACCEPTEERD, WORDEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EEN BINDENDE JURIDISCHE VERBINTENIS TUSSEN U EN ELABNEXT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEREN EN MOET U NIET GEBRUIK ONZE SOFTWARE OF WEBSITES (AS GEDEFINIEERD ONDER).

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden" of "Gebruiksvoorwaarden") worden uitgegeven door Bio-ITech B.V., onderdeel van de Eppendorf Groep, handelend onder de naam eLabNext ("eLabNext," "wij", "ons", "onze").

eLabNext biedt uitgebreide en flexibele Software voor labinformatiebeheer (de "Diensten"). Deze Services omvatten ons alles-in-één Electronic Lab Notebook eLabJournal ("eLabJournal") zoals beschikbaar op www.elabjournal.com of us.elabjournal.com , ons monster- en inventarisopvolgingssysteem eLabInventory ("eLabInventory") zoals beschikbaar op www.elabinventory.com of us.elabinventory.com , ons protocol- of SOP-beheersysteem eLabProtocols ("eLabProtocols") zoals beschikbaar op www.elabprotocols.com of us.elabprotocols.com en onze website www.elabnext.com.

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of over onze services, neem contact met ons op op support@elabnext.com.

1. DEFINITIES

1.1 "Add-on": een software add-on die de kernfunctionaliteit van eLabNext uitbreidt.

1.2 "Sleutelgebruiker": een Gebruiker aan wie in het kader van een Klantovereenkomst bepaalde verhoogde toegangsrechten zijn verleend die het gebruik van de Diensten mogelijk maken in overeenstemming met de Klantovereenkomst, inclusief controle van systeembrede instellingen en beleidsregels en accountbeheer en licentiebeheer.

1.3 "Cloud Oplossing" betekent eLabNext Software, aangeboden als een gedeelde cloud beheerd hostingoplossing. 

1.4 "Klant" betekent het bedrijf of de organisatie die een Klantovereenkomst heeft afgesloten met eLabNext voor de levering, het gebruik en de ondersteuning van één of meer.

1.5 "Overeenkomst met de Klant" betekent de overeenkomst gesloten tussen eLabNext en de Klant, die de voorwaarden bevat voor de levering, het gebruik en de ondersteuning van één of meerdere Diensten aan de Klant, inclusief een bestelling/offerte, EULA, SLA, DPA, deze Gebruiksvoorwaarden en andere contractdocumenten zoals overeengekomen tussen eLabNext en de Klant.

1.6 "Klantaccount": de (betaalde) abonnementsfuncties en rechten op de Diensten, zoals uiteengezet en verleend aan een Klant op grond van een Klantovereenkomst, met uitzondering van een Proefabonnement.

1.7 "Klantgegevens" betekent alle gegevens, materialen of inhoud die een Klant (met inbegrip van alle Gebruikers die door de Klant zijn gemachtigd of anderszins met de Klant zijn verbonden) verwerkt binnen of indient in de Software en/of Websites.

1.8 "eLabNext Software" betekent ofwel eLabJournal, eLabInventory en/of eLabProtocols, beschikbaar gesteld aan de Klant via een Installatie op locatie of als Cloud Solution of Private Cloud Solution, zoals uiteengezet in een Klantovereenkomst of een Proefperiode.

1.9 "Hostingoplossing" betekent een Cloudoplossing of een Private Cloudoplossing en bijbehorende diensten zoals uiteengezet in de Klantovereenkomst.

1.10 "IT-systeem": het IT-systeem van de Klant of een door de Klant aangewezen en gecontracteerde derde partij waarop de Software wordt geïnstalleerd en geïmplementeerd in het geval van een On-premises Deze omvat (cloud)infrastructuur die wordt geleverd of beheerd door de Klant of door een externe hostingprovider die door de Klant is gecontracteerd.

1.11 "Installatie op locatie" betekent een Klantspecifiek installatie van eLabNext Softwaregeïnstalleerd op een IT Systeem.

1.12 "Private Cloud Oplossing" betekent een door de Klant toegewezen installatie van eLabNext Software die wordt aangeboden als een beheerde hosting oplossing van een externe hosting provider gecontracteerd door eLabNext, beheerd door eLabNext.

1.13 "Diensten" betekent de Software, en/of Hostingoplossingen en/of gerelateerde diensten zoals geleverd door eLabNext op basis van een klantenovereenkomst of een proefaccount.

1.14 "Software" betekent de eLab Software en andere software geleverd door eLabNext, hetzij onder een Klantenovereenkomst of een Proefaccount.

1.15 "Diensten van derden" betekent derde software, - inhoud, - hosting en andere derde diensten geleverd door derde leveranciers aan de Klant en gebruikt binnen of in verband met de Software en/of Hostingoplossingen.

1.16 "Proefaccount" betekent een gratis proefaccount dat toegang biedt tot één of meer van de Diensten op proefbasis voor een beperkt aantal gebruikers en voor een beperkte tijd, zoals bepaald door eLabNext.

1.17 "Gebruiker" betekent een individueel persoon die werknemer is van of anderszins verbonden is met de Klant en die door de Klant toegang is verleend tot de Diensten onder een Klantaccount.

1.18 "Websites" betekent onze websites elabjournal.com, www.elabinventory.com, www.elabprotocols.com en www.elabnext.com.

2. ELEGIBILITEIT EN AUTORITEIT

2.1 Om gebruik te maken van onze Services moet je, en je verklaart en garandeert dat i) je ten minste 16 jaar oud bent en bevoegd bent om in te stemmen met deze Voorwaarden, en ii) dat je registratie voor en je gebruik van onze Services in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als we u eerder de toegang tot of het gebruik van onze Services hebben verboden, is het u niet toegestaan de Services te openen of te gebruiken.

2.2 Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze Services namens een bedrijf of organisatie (een Klant), verklaart u dat u bevoegd bent om een dergelijk bedrijf te vertegenwoordigen en de Voorwaarden namens een dergelijk bedrijf te aanvaarden. Voor zover op uw gebruik van de Services een Klantovereenkomst van toepassing is, prevaleert die Klantovereenkomst, met inbegrip van eventuele aanvullingen daarop, boven strijdige bepalingen in deze Voorwaarden.

3. REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

3.1 Om toegang te krijgen tot de Services en ze te gebruiken, moet u eerst het volgende instellen een Gebruik van de diensten is alleen toegankelijk voor bedrijven ("industrie") of academische instellingen en andere non-profitorganisaties ("academisch"). We behouden ons het recht voor om een aanvraag voor een account te weigeren die niet aan deze vereisten voldoet en Wij behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt als industrieel of academisch. eLabNext gebruikt Gebruikersaccount informatie in overeenstemming met onze Privacybeleid.

3.2 Uw gebruikersaccount is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met of gebruikt door andere personen, met inbegrip van uw collega's. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruikersidentificatiegegevens vertrouwelijk blijven. en Door registreren, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die voorkomen onder je gebruikersnaam en wachtwoord. We mogen ervan uitgaan dat alle communicatie die we ontvangen via uw account, inclusief het e-mailadres dat is geregistreerd voor uw account, door u is gedaan.

3.3 Een Klant kan een of meer Gebruikers aanwijzen als Sleutelgebruiker met bepaalde verhoogde toegangsrechten tot de Account van de Klant, waaronder accountbeheer, gebruikersbeheer, licentiebeheer en toegang tot Klantgegevens. Klant is volledig verantwoordelijk voor zijn keuze van, en alle acties ondernomen door een Sleutelgebruiker.

3.3.1 Ongeoorloofd gebruik. U bent verantwoordelijk voor het melden aan ons via support@elabnext.com als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw Klantenaccount of Gebruikersaccount. eLabNext zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade, aansprakelijkheid, onkosten of advocatenkosten die u zou kunnen oplopen als gevolg van het gebruik door iemand anders van uw accountgegevens, met of zonder uw medeweten en/of toestemming, en ongeacht of u ons al dan niet op de hoogte hebt gesteld van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

4. PROEFREKENINGEN

4.1 Indien u toegang krijgt tot de Diensten via een Proefaccount, is het gebruik van de Diensten enkel toegestaan voor uw interne evaluatie gedurende de specifieke periode aangeduid door eLabNext (of, indien niet aangeduid, 30 dagen). Proefaccounts zijn optioneel en beide partijen mogen op elk moment en om welke reden dan ook een Proefaccount beëindigen. Niettegenstaande iets anders in deze Gebruiksvoorwaarden, bieden wij geen garantie, schadeloosstelling of ondersteuning voor Proefaccounts en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten via een Proefaccount, behalve voor schade die opzettelijk werd veroorzaakt door of door opzettelijk wangedrag.

5. STEUN

5.1 Ondersteuning is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de Service Level Agreement (SLA) zoals afgesloten tussen de Klant en eLabNext. Indien geen SLA is afgesloten, wordt ondersteuning verleend naar eigen goeddunken van eLabNext, zonder enige verplichting.

6. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 De Software en Hostingoplossingen zijn eigendom van en worden beheerd door ons en/of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers en bevatten materialen (met inbegrip van alle software, ontwerpen, teksten, foto's, illustraties, audio- en videomaterialen, illustraties en ander grafisch materiaal, en namen, logo's en handelsmerken) die beschermd zijn onder intellectuele eigendomsrechten van ons, onze gelieerde ondernemingen en/of onze licentiegevers. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, evenals aan alle aanvullende kennisgevingen van auteursrechten of beperkingen die in de Software en/of Hostingoplossingen zijn opgenomen.

6.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die voortvloeien uit wijzigingen, verbeteringen, aanvullingen en toevoegingen aan de eLab Software of onze Hosting Oplossingen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op uw Feedback (zoals gedefinieerd in sectie 8.3) exclusief zullen toekomen aan eLabNext. Om twijfel te vermijden, deze sectie 6.2 is niet van toepassing op Klantgegevens.

7. TOEGELATEN GEBRUIK

7.1 Aanvaardbare Use. Alle Gebruikers moeten voldoen aan de volgende regels met betrekking tot aanvaardbaar gebruik van de Services:

7.1.1 Verboden acties. Dat mag niet:

  • sondede kwetsbaarheid van een systeem of netwerk van of in verband met de Services te scannen of te testen, of een beveiligings- of verificatiemaatregel te doorbreken of te omzeilen;
  • toegang of de Diensten doorzoeken op een andere manier dan via de publiekelijk ondersteunde interfaces van eLabNext (bijvoorbeeld, "scraping");
  • poging onze infrastructuur verstoren of overweldigen door opzettelijk onredelijke verzoeken of lasten op onze bronnen te leggen (bijv. door "bots" of andere geautomatiseerde systemen te gebruiken om verzoeken naar onze servers te sturen met een hogere snelheid dan door een menselijke gebruiker zou kunnen worden verzonden tijdens dezelfde periode); of
  • bemoeien met met of verstoren van de toegang van een Klant, Gebruiker, host of netwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming, mail-bombing van de Diensten, of door het creëren van Klantgegevens zodanig te scripten dat dit de Diensten verstoort of onnodig belast.

7.1.2 Verboden gebruik. U mag de Diensten niet gebruiken om uit te voeren, te promoten of te ondersteunen:

  • onwettige of frauduleuze activiteiten;
  • de imitatie van een andere persoon of entiteit of het verkeerd voorstellen van een band met een persoon of entiteit op een manier die doet of is bedoeld anderen misleiden, verwarren of bedriegen;
  • activiteiten die lasterlijk, discriminerend, smadelijk of bedreigend zijn, haatdragend, intimiderend of stalkend zijn;
  • het publiceren of plaatsen van privé- of persoonlijke informatie van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
  • het verzenden van ongevraagde communicatie, reclame of spam; of
  • de uitgeverij van of koppelingen naar i) Verboden Gebruikersgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) of ii) kwaadaardige inhoud die bedoeld is om de browser van een andere Klant of Gebruiker te beschadigen of te verstoren of computer of ander apparaat.

7.1.3 Verboden Gebruiker Gegevens. U mag geen gegevens op of via de Services plaatsen of verwerken die:

  • de toepasselijke wetgeving of contractuele geheimhoudingsverplichting, de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden schendt;
  • bedrieglijk, misleidend, frauduleus, illegaal, obsceen, pornografisch, lasterlijk, smadelijk of bedreigend is, een haatzaaierij, intimidatie of stalking vormt;
  • gevoelige persoonlijke informatie bevat, zoals financiële informatie, betaalkaartnummers, sofi-nummers, of gezondheidsinformatie over patiënten, behalve met eLabNext's expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming verleend onder een Klantenovereenkomst;
  • bevat virussen, bots, wormen, of vergelijkbaar schadelijk.

7.1.4 Naast alle andere rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, behouden wij ons het recht voor om alle corrigerende maatregelen te nemen die wij nodig achten, inclusief het onmiddellijk opschorten of beëindigen van je Gebruikersaccount of je toegang tot een of meer van de Services, na kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid voor ons, indien je je niet houdt aan de regels in dit artikel 7 of indien, naar ons eigen goeddunken, dergelijke maatregelen nodig zijn om verstoring van de Services voor andere Klanten/Gebruikers te voorkomen.

8. KLANTGEGEVENS

8.1 Gebruikers verlenen eLabNext een licentie voor toegang, gebruik, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, publiceren, verzenden en weergeven van het Klantaccount. informatie en Gebruikersaccountgegevens (met uitzondering van Klantgegevens) zoals toegestaan door ons Privacybeleid, met inbegrip van elk gebruik dat vereist is onder de toepasselijke wetgeving.

8.2 Wij behouden ons het recht voor om klantgegevens die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden uit de Services te verwijderen.

8.3 Klantgegevens zijn eigendom van en worden beheerd door de Klant als uiteengezet in de Overeenkomst met de Klant. eLabNext onderhoudt een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (behalve in verband met de verkoop of overdracht van zijn bedrijf) licentie om Klantgegevens te openen, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te publiceren, te verzenden, te hosten en weer te geven voor de volgende beperkte doeleinden: (i) om de Services te onderhouden en te leveren; (ii) om technische of beveiligingsproblemen te voorkomen of aan te pakken en ondersteuningsverzoeken op te lossen; (iii) om te onderzoeken wanneer we een klacht hebben ontvangen waarin wordt beweerd dat dergelijke Klantgegevens in strijd zijn met de Klantovereenkomst en/of deze Voorwaarden; (iv) om te voldoen aan een geldige wettelijke dagvaarding, verzoek of andere wettige procedureen (v) als anders uiteengezet in onze Klantenovereenkomst of zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Klant.

8.4 We verwelkomen alle aanbevelingen, suggesties, verzoeken om verbetering of correctie, opmerkingen of andere feedback van u over de Software of de Websites ("Feedback"). Door Feedback aan ons geeft, gaat u ermee akkoord dat: (a) feedback niet wordt behandeld als uw vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie; (b) wij deze kunnen gebruiken of openbaar maken, of ervoor kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken, Feedback voor welk doel en op welke manier dan ook; en (c) u geen recht hebt op enige compensatie of vergoeding van welke aard dan ook van ons onder welke omstandigheden dan ook voor

8.5 U garandeert dat u alle vereiste rechten hebt om gebruikersgegevens in te dienen, Klantgegevens en Feedback zonder overtreding van rechten van derden. Je begrijpt dat we niet controle, en zijn niet verantwoordelijk voor, gebruikersgegevens, klantgegevens en jou gaat ermee akkoord dat u eLabNext schadeloos stelt, verdedigt en vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit gebruikersgegevens, Klantgegevens en Feedback die u indient via de Diensten.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Tenzij anders overeengekomen in een Klantovereenkomst, is eLabNext alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden in het geval van opzettelijk of bewust wangedrag. Elke andere aansprakelijkheid van eLabNext, voortvloeiend uit een contract of enige andere rechtsgrond is uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van eLabNext is in elke evenement beperkt tot de vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan €1000,- (duizend euro).

9.2 U gaat ermee akkoord om eLabNext en zijn filialen, directeuren, werknemers, agenten en rechtverkrijgenden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en uitgaven, die direct of indirect voortvloeien uit, verband houden met of zijn opgelopen in verband met uw gebruik van de Services.

10. DIENSTEN VAN DERDEN

10.1 De Software en Hostingoplossingen kunnen toegang bieden tot Diensten van Derden door middel van de installatie van Add-ons op basis van de voorkeur van de klant. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid en prestaties van dergelijke Services van derden, en dat wij deze Services niet onderschrijven en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke Services van derden, (ii) eventuele niet-beschikbaarheid, fouten of weglatingen in deze Services van derden of iii) enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op Services van derden.

10.2 Uw interacties met en gebruik van dergelijke Services van derden worden beheerst door de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere soortgelijke voorwaarden van de derden.

11. WIJZIGING

11.1 Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment, tijdelijk of permanent, bepaalde functies of kenmerken in de Services (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving, zolang de kernfunctionaliteit van de Software behouden blijft. We kunnen naar eigen goeddunken beslissen welke functies we in de Software opnemen en of we deze optioneel of verplicht maken. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op deze Voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 U kunt contact met ons opnemen via onze support@elabnext.com als je klachten of geschillen hebt over (een deel van) de Services. We gaan ermee akkoord om beste inspanningen om een geschil, claim, vraag of onenigheid in der minne te schikken. Als we niet tot een minnelijke schikking komen binnen een periode van 30 dagen vanaf het moment dat informele geschillenbeslechting is gestart, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen alle controverses, geschillen, eisen, tellingen, claims of oorzaken van actie tussen u en ons die voortkomen uit, onder, of gerelateerd zijn aan (uw gebruik van) de Services, worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Groningen, Nederland.

13. ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1 Overdracht. U mag uw rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niet-toegestane overdrachten zijn nietig.

13.2 Verklaring van afstand. Als we er niet op aandringen dat u verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit vertragen, vormt dit geen verklaring van afstand van onze rechten en betekent dit niet dat u uw verplichtingen niet hoeft na te komen. Als we afstand doen van een verzuim of schending door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen en dit betekent niet dat we automatisch afstand doen van een toekomstig verzuim of schending door u.

13.3 Scheidbaarheid. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

nl_NLNL