Privacyverklaring eLabNext

eLabNext is een merk van Bio-ITech BV, onderdeel van de Eppendorfgroep.

Algemene privacyverklaring

Wij zetten ons in om de privacy van onze bezoekers en de gebruikers van onze applicaties te beschermen tijdens hun interactie met de inhoud, producten en diensten op deze website (de 'Website' of 'Site'), zoals samengevat in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de hierboven genoemde sites en is niet van toepassing op andere websites waarnaar wij linken die geen eigendom zijn van Bio-ITech. Omdat we persoonlijke gegevens over onze gebruikers verzamelen, en zeer vertrouwelijke wetenschappelijk gerelateerde informatie, willen we dat u begrijpt welke informatie we over u verzamelen, hoe we die verzamelen, hoe die gegevens worden gebruikt, en hoe u onze openbaarmaking ervan kunt controleren. U stemt ermee in dat uw gebruik van deze Website betekent dat u instemt met deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, mag u de Website niet gebruiken.

Verzamelen van gegevens

We verzamelen drie soorten gegevens van u:

 • gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via een vrijwillig registratieproces, inschrijvingen of e-mails);
 • gegevens die worden verkregen via geautomatiseerde trackingmechanismen;
 • gegevens die door externe websites worden doorgegeven door het gebruik van API-verbindingen waarvoor u ons expliciet toegang hebt verleend.

Doeleinden voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt om u een prettigere, handigere online ervaring te bieden en om ons en anderen te helpen u te identificeren als lid van onze online community en/of om informatie te verstrekken over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw gebruik van de Site en de functies ervan te ondersteunen en te verbeteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het uitvoeren van uw bestelling; het verlenen van klantenservice; het traceren van e-mailuitnodigingen die u verstuurt; en het anderszins ondersteunen van uw gebruik van de Site. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om gerichte reclame voor u te maken op basis van zaken als regio, gender, positie, interesses, doelen, gewoonten, etc. en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Houd er rekening mee dat we niet-identificeerbare en geaggregeerde gegevens gebruiken om onze website beter te ontwerpen en voor zakelijke en administratieve doeleinden.

Vrijwillige registratie

Om volledig toegang te krijgen tot deze Website, moet u eerst het registratieproces voltooien, waarbij we persoonlijke gegevens over u verzamelen. Deze gegevens omvatten ten minste uw voornaam, uw achternaam, uw aangesloten instelling en uw e-mailadres. Uw gekozen wachtwoord wordt opgeslagen als een versleuteld bestand en kan daarom niet worden opgevraagd, maar alleen opnieuw worden ingesteld. We verzamelen geen andere persoonlijke gegevens over u, behalve wanneer u dergelijke informatie specifiek en op vrijwillige basis aan ons verstrekt. Door u te registreren op deze website stemt u in met het gebruik en de wijze van informatieverschaffing zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Vrijwillige informatie voor diensten en functies

Om de producten en diensten te laten functioneren, verzamelen we ook persoonlijke gegevens wanneer u ervoor kiest om bepaalde andere functies te gebruiken of als u vrijwillig informatie indient op deze Site, waaronder:

 • Experimenten en gekoppelde data;
 • Monsterinformatie;
 • Protocollen en;
 • Persoonlijke informatie.

Bovendien stemt u er bij het gebruik van deze website uitdrukkelijk mee in dat de volgende gegevens kunnen worden gebruikt of zichtbaar kunnen worden voor anderen:

 • e-mail- of sms-berichten over komende promoties of evenementen;
 • wanneer u deelneemt aan onze forums of blogs;
 • bij het reageren op artikelen en;
 • over gedane aankopen.

Wanneer u ervoor kiest om sommige van deze extra functies te gebruiken, kan het zijn dat we u vragen om uw 'Contactgegevens' te verstrekken, naast andere persoonlijke gegevens die nodig kunnen zijn om een transactie te voltooien, zoals uw telefoonnummer, factuuradres, verzendadres en creditcardgegevens. Af en toe kunnen we u ook vragen om informatie zoals uw winkelvoorkeuren en demografische gegevens, zodat we u en onze andere gebruikers in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.

Houd er rekening mee dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor persoonlijke of andere gegevens die u vrijwillig indient op blogs, forums, bulletinboards of andere openbaar toegankelijke delen van deze Site.

Cookies

Onze websites maken gebruik van 'cookies' en andere trackingtechnologieën die uw IP-adres, uw type computer, besturingssysteem en internetbrowser identificeren. Cookies stellen ons in staat om beveiligde pagina's aan onze gebruikers te tonen zonder hen herhaaldelijk te vragen om in te loggen. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren ervan, en ze verwijderen. Als het systeem van een gebruiker gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, verloopt de cookie en moet de gebruiker zich opnieuw aanmelden om diens sessie voort te zetten. Dit voorkomt onbevoegde toegang tot de informatie van de gebruiker terwijl die niet achter diens computer zit.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als u een cookie ontvangt, of u kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren met uw browser. Houd er wel rekening mee dat, als u ervoor kiest om uw cookies te wissen of te blokkeren, u uw oorspronkelijke e-mailadres en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website. Derden kunnen een unieke 'cookie' op uw browser plaatsen voor statistische doeleinden.

Hoe we uw gegevens beschermen

De door de gebruikers van deze Website gecreëerde en ingediende inhoud wordt als belangrijk en vertrouwelijk behandeld en blijft het exclusieve eigendom van de gebruiker. Bio-ITech, de beheerder van eLabJournal, eLabProtocols en eLabInventory, zet zich in voor de bescherming van de informatie die wij ontvangen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Om onbevoegde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te garanderen, hanteren we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie en gegevens die op ons systeem zijn opgeslagen, te beschermen en te beveiligen. De maatregelen die we hebben geïmplementeerd verkleinen de kans op beveiligingsproblemen tot een niveau dat geschikt is voor het type gegevens waar het om gaat.

Uw persoonlijke gegevens en voorkeuren openen en bijwerken

We bieden procedures voor het bijwerken en corrigeren van uw persoonlijke gegevens voor veel van onze services. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account en functies te gebruiken zoals Edit en Account. In het geval van een wijziging in e-mailadres of instelling, kan de gebruiker uw verzoek sturen naar onze supportdesk.

E-mail keuze/uitschrijven

Als u niet langer updates of notificaties wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor deze berichten door contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen

We vragen geen persoonlijke informatie van kinderen. Als u geen 18 jaar of ouder bent, bent u niet bevoegd om deze site te gebruiken. Gebruik deze Site niet en doe geen pogingen om u te registreren op www.elabnext.com.

Zakelijke transacties

In het geval van een verandering in de organisatiestructuur, investeringen van derden, een fusie of gedeeltelijke verkoop van de activa van deze Site, kan Bio-ITech gegevens over de gebruiker en de informatie gekoppeld en opgeslagen in het gebruikersaccount overdragen of verkopen. Deze kunnen alle persoonlijke gegevens van gebruikers, persoonlijke inzendingen, openbare opmerkingen en hun gebruik van deze Website omvatten. Alle gebruikers worden van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte gesteld en hebben de keuze om hun gegevens te verwijderen voordat de transactie plaatsvindt. Als de gegevens niet binnen de gestelde termijn worden verwijderd, wordt dit geïnterpreteerd als toestemming voor de overdracht van de gegevens.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We hebben een strikte geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw persoonlijke gegevens adequaat wordt beschermd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappij, directe en/of indirecte dochterondernemingen, divisies en gelieerde ondernemingen, die zich binnen en buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. Bio-ITech BV maakt deel uit van de wereldwijd opererende Eppendorfgroep.
We kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen als activa in verband met een voorgestelde of daadwerkelijke fusie of verkoop (met inbegrip van overdrachten als onderdeel van een insolventie- of faillissementsprocedure) waarbij al onze activiteiten of een deel daarvan betrokken zijn, of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, aandelenverkoop of andere wijziging in de zeggenschap. Zie het onderdeel "Bedrijfstransacties" voor meer informatie.
Zoals hierboven aangegeven, kunnen we niet-identificerende en geaggregeerde informatie delen met derden voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dergelijke informatie bevat geen persoonsgegevens.
Externe dienstverleners

Wij kunnen derden, gevestigd binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, opdracht geven om ons te helpen door namens ons diensten uit te voeren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze derden bijvoorbeeld gebruiken om de Site te hosten, om de verschillende functies op de Site te bedienen, om e-mails te versturen, om gegevens te analyseren, om zoekresultaten en links te bieden en om u te helpen bij het doen van uw bestellingen.

We kunnen bepaalde vertrouwde derden ook toestemming geven om het gebruik bij te houden en gegevens te analyseren, zoals het bronadres waar een paginaverzoek vandaan komt, uw IP-adres of domeinnaam, de datum en tijd van het paginaverzoek, de verwijzende website (indien van toepassing) en andere parameters in de URL. Dit wordt verzameld om het gebruik van onze Site beter te begrijpen en de prestaties van diensten te verbeteren om de Site en bepaalde functies op de Site te onderhouden en te bedienen. Zie het onderdeel "Cookies" voor meer informatie.

We verstrekken alleen de hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is voor deze externe dienstverleners om de gevraagde dienst te leveren. Uw persoonlijke gegevens worden verstrekt onder voorbehoud van overeenkomsten waaruit blijkt dat deze externe serviceproviders dergelijke informatie vertrouwelijk moeten behandelen, dat de persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het leveren van de gevraagde diensten en dat alle persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, inclusief strikte bepalingen in het licht van gegevensbeveiliging.
Andere openbaarmakingen

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven indien:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • wettelijk toegestaan of indien noodzakelijk om te voldoen aan een geldende wettelijke verplichting;
 • de belangen van Bio-ITech openbaarmaking vereisen, bijvoorbeeld wanneer openbaarmaking van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk onze gebruiksvoorwaarden schendt of mogelijk letsel of interferentie veroorzaakt in onze rechten, eigendommen, klanten of iedereen die door dergelijke activiteiten kan worden geschaad.

Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan een derde te verstrekken, zullen we zakelijk gezien redelijke inspanningen leveren om u vooraf op de hoogte te stellen van een openbaarmaking, tenzij dit wettelijk verboden is.

Wijzigingen in privacyverklaring

Bio-ITech behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen wanneer dit passend is. Als er op enig moment in de toekomst een wijziging in onze Privacyverklaring plaatsvindt, zal een dergelijke wijziging alleen van toepassing zijn op informatie die is verzameld nadat de herziene Privacyverklaring van kracht werd, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Als u de Site blijft gebruiken, geeft u daarmee aan in te stemmen met de wijzigingen in de Privacyverklaring zoals deze zijn gepubliceerd.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

 

Analytics-cookies

Marketingcookies

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL