Bio-ITech B.V. Programma voorwaarden en condities

Als gebruiker van onze toepassing elabnext.com, kunt u een vergoeding ontvangen voor het doorverwijzen van een andere gebruiker via het lid-wordt-lid principe. U ontvangt een waardebon van vijftig euro en wij zullen doe een donatie van vijftig euro aan een door ons geselecteerd goed doel voor elke nieuwe gebruiker die je doorverwijst. Om deel te nemen aan ons member-get-member principe, moet je akkoord gaan met de volgende voorwaarden. 

Artikel 1 - Algemeen  

De besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53765273 en is gevestigd aan de Kieler Bocht 9E (9723 JA) te Groningen, hierna te noemen "Eigenaar platform". De Platformeigenaar is de aanbieder van de Applicatie die de Gebruiker kan gebruiken. 

De Gebruiker moet deze voorwaarden accepteren voordat hij aanspraak kan maken op een Compensatie. De Platformeigenaar adviseert iedereen die de Applicatie gebruikt om de voorwaarden regelmatig te bekijken in geval van wijzigingen. 

Deze voorwaarden moeten worden beoordeeld en geïnterpreteerd in de geest van deze voorwaarden. 

Artikel 2 - Definities 

 1. Nieuw lid: een derde partij ("wetenschapper") die door bemiddeling van de Gebruiker bij de Platformeigenaar is geïntroduceerd. Dit nieuwe lid moet een betalende gebruiker zijn. 
 2. Compensatie: het loon in de zin van de artikelen 7:425 en 7:426 van het Burgerlijk Wetboek dat de Gebruiker ontvangt per Registratie van een Nieuw Lid op de Aanvraag van de Platformeigenaar, zoals gespecificeerd in artikel 8 van deze overeenkomst. 
 3. Gebruiker: is opdrachtnemer in de zin van artikel 7:425 BW en gebruiker van software van elabnext.com. 
 4. Derden: Een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep en nog geen Dienst heeft afgenomen van de Eigenaar van het Platform. 
 5. Service: Een betaald lidmaatschap voor de applicatie van de platformeigenaar, elabnext.com genaamd. 
 6. OvereenkomstDeze programmavoorwaarden, met daarin de voorwaarden voor samenwerking tussen Partijen die door de Partijen is goedgekeurd door middel van een elektronische toestemming. 
 7. Registratie: een overeenkomst (bestaande uit de levering van de Dienst door de Platformeigenaar aan Derden) wordt beschouwd als tot stand gekomen tussen partijen, in de zin van artikel 7:426 van het Burgerlijk Wetboek. 
 8. ToepassingDe applicatie van de platformeigenaar, te noemen: www.elabnext.com. 

Artikel 3 - Duur van de Overeenkomst 

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op 01-01-2024. 
 2. Indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd bij overlijden van de Gebruiker. 
 3. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 4. Elk van de partijen heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen om een dringende reden, die onverwijld aan de andere partij moet worden meegedeeld. Dit omvat in het bijzonder wanneer een van de partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd, of het respectieve bedrijf eindigt als gevolg van liquidatie of anders dan door fusie of reconstructie van het bedrijf. Ook als de Gebruiker gedurende een periode van twee maanden geen klanten heeft geleverd, heeft de Platformeigenaar het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
 5. Bij beëindiging van deze overeenkomst om een reden als genoemd in lid 4, heeft de Gebruiker geen recht op enige nog te betalen vergoeding. 

Artikel 4 - Onderwerp van de Overeenkomst 

 1. De partijen verbinden zich ertoe de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen getrouw na te komen. 
 2. De Gebruiker werkt buiten een dienstverband en in volledige zelfstandigheid. De Gebruiker bemiddelt alleen bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de Platformeigenaar en Derden voor het leveren van een Dienst door de Platformeigenaar. De Gebruiker ontvangt een Vergoeding voor elke Registratie die tot stand is gekomen door zijn bemiddeling met een Nieuw Lid. 
 3. De Gebruiker heeft recht op Vergoeding voor alle Registraties van Nieuwe Leden op de Applicatie van de Platformeigenaar door de Gebruiker. Het recht op Vergoeding vervalt niet in de tijd. 

Artikel 5 - Toepassingsgebied van de Overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen de Platformeigenaar en de Gebruiker is niet exclusief. Dit betekent dat de Eigenaar van het Platform ook zelf Derden kan benaderen om hun Diensten aan te bieden. De Platformeigenaar heeft het recht om, naast de Gebruiker, ook andere derden op enigerlei wijze toe te staan haar Diensten aan Derden aan te bieden, te verkopen, of anderszins te leiden tot de verkoop van haar Diensten, direct of indirect, een en ander in overeenstemming met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald. 
 2. Het staat de Gebruiker vrij om ook voor andere partijen te bemiddelen. 

Artikel 6 - Verplichtingen van de gebruiker 

 1. De Gebruiker is verplicht de activiteiten voor eigen rekening en risico uit te voeren. Eventuele compensatie hiervoor vindt plaats via de Vergoeding. 
 2. De Gebruiker is verplicht om op geen enkele manier negatief te spreken over de diensten, werknemers en alle andere relaties van de Eigenaar van het Platform. 
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Platformeigenaar het logo of de handelsnaam van de Platformeigenaar te gebruiken in zijn uitingen of zich op enige andere wijze voor te doen als de Platformeigenaar, onderdeel van de Platformeigenaar, of werknemer van de Platformeigenaar. De Platformeigenaar heeft altijd het recht om zijn toestemming met betrekking tot het gebruik van het logo of de handelsnaam van de Platformeigenaar zonder opgaaf van reden in te trekken, zonder dat de Gebruiker recht heeft op welke vergoeding dan ook. 
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan derden in te schakelen bij de uitvoering van deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van het Platform.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Platformeigenaar 

 1. De Platformeigenaar is verplicht om de Gebruiker te informeren als een Nieuw Lid zich heeft geregistreerd via de Gebruiker. 
 2. Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen een Nieuw Lid en de Platformeigenaar, ontvangt de Gebruiker geen Compensatie. 
 3. De Platformeigenaar is niet verplicht om alle Nieuwe Leden als nieuwe gebruikers te accepteren. 

Artikel 8 - Vergoeding 

 1. De Gebruiker ontvangt een vergoeding voor het aanbrengen van Nieuwe Leden op de Applicatie van de Platformeigenaar. Deze vergoeding bedraagt maximaal 50 euro in de vorm van een voucher en een donatie van 50 euro aan een goed doel naar keuze van de Platformeigenaar per Nieuw Lid. 
 2. De betaling van de Vergoeding vindt plaats één maand nadat het Nieuwe Lid zich via de Gebruiker heeft geregistreerd. 
 3. De Gebruiker moet zijn (e-mail)adres doorgeven aan de Platformeigenaar voordat hij compensatie ontvangt. 

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid 

 1. De Platformeigenaar en de Gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van deze overeenkomst, met inbegrip van de technische en commerciële informatie verkregen van de andere partij tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. 
 2. Indien de Eigenaar van het Platform verplicht is vertrouwelijke informatie bekend te maken aan een door de wet of een bevoegde rechter aangewezen derde, en zich niet kan beroepen op een recht van niet-openbaarmaking, en indien deze bekendmaking het gevolg is van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, is de Eigenaar van het Platform niet aansprakelijk voor enige schade, en heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 3. De Platformeigenaar legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan derden die hij inschakelt. 
 4. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht, zelfs nadat deze overeenkomst is beëindigd. 

Artikel 10 - Algemene voorwaarden  

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

 1. De Platformeigenaar is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de Gebruiker. 
 2. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid in rechte wordt vernietigd, is in dat geval de aansprakelijkheid van de Platformeigenaar beperkt tot het maximale bedrag aan schadevergoeding dat de Platformeigenaar verschuldigd is geworden in de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Er is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade). 

Artikel 12 - Persoonsgegevens 

 1. De Platformeigenaar gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers die de Applicatie gebruiken. 
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal alleen plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van de Platformeigenaar. De Platformeigenaar zal geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden. 
 3. Indien de Eigenaar van het Platform, vanwege de aard van de aangeboden Dienst, verplicht is om informatie te beveiligen, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de bijbehorende kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 13 - Slotbepalingen 

 1. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. 
 2. Het feit dat een van de partijen nalaat de strikte naleving van een van de contractuele verplichtingen te eisen, mag niet worden opgevat als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten die deze partij uit hoofde van de huidige overeenkomst heeft, en belet deze partij niet om later alsnog de strikte naleving van de relevante bepalingen of andere bepalingen van deze overeenkomst te eisen. 
 3. De Gebruiker zal de Platformeigenaar op de hoogte stellen van elke wijziging van relevante gegevens ten minste 14 dagen voor de datum van wijziging. 

Artikel 14 - Geschillen 

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig of onverbindend blijkt te zijn, blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen in het kader van deze overeenkomst de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een bindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de te vervangen bepaling(en). 
 3. De bevoegde rechter in geval van een geschil dat niet in der minne kan worden geschikt, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 
nl_NLNL