Programmavoorwaarden Bio-ITech B.V.

Als gebruiker van onze Applicatie elabnext.com kunt u een vergoeding ontvangen voor het aanbrengen van een andere gebruiker middels het member-get-member principe. Voor elke nieuwe gebruiker die u aanbrengt, geven wij een waardebon van 50 euro weg en doen we ook een donatie van 50 euro aan een door ons geselecteerd goed doel. Om mee te doen aan ons member-get-member principe dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

Besloten Vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53765273 en is gevestigd aan Kieler Bocht 9 E (9723 JA) te Groningen, hierna te noemen “Platformhouder“. Platformhouder is de aanbieder van de Applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat Gebruiker aansprak maken op een Vergoeding. Platformhouder raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2 – Definities

 1. Nieuwe Member: een derde (“wetenschapper”) die door bemiddeling van Gebruiker met Platformhouder in contact is gebracht. Deze nieuwe member dient een betalende gebruiker te zijn.
 2. Vergoeding: het loon in de zin van artikel 7:425 en 7:426 BW dat Gebruiker ontvangt per Inschrijving van een Nieuwe Member op de Applicatie van Platformhouder, zoals gespecificeerd in artikel 8 van deze overeenkomst.
 3. Gebruiker: is de opdrachtnemer in de zin van artikel 7:425 BW en gebruiker van software van elabnext.com.
 4. Derden: Een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep en nog geen Dienst afneemt van Platformhouder.
 5. Dienst: Een betaald membership voor de Applicatie van Platformhouder, te noemen elabnext.com.
 6. Overeenkomst: deze programmavoorwaarden, inhoudende de voorwaarden voor samenwerking tussen Partijen welke door de Partijen voor akkoord is bevonden middels een elektronisch akkoord.
 7. Inschrijving: een overeenkomst (inhoudende de levering van de Dienst door Platformhouder aan Derden) geldt tussen partijen als tot stand gekomen, in de zin van artikel 7:426 BW.
 8. Applicatie: de Applicatie van Platformhouder, te noemen: www.elabnext.com.

Artikel 3 – Duur van de Overeenkomst

 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op 01-01-2024.
 2. Indien Gebruiker een natuurlijk persoon is, eindigt de overeenkomst van rechtswege bij het overlijden van Gebruiker.
 3. De overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Elk van de partijen is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen om een dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden. Hieronder wordt in elk geval verstaan ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Ook indien Gebruiker gedurende een periode van twee maanden geen klanten meer heeft aangeleverd, is Platformhouder gerechtigd om de overeenkomst per direct te beëindigen.
 5. Bij beëindiging van deze overeenkomst op grond van een reden zoals genoemd in lid 4 heeft Gebruiker geen recht op nog uit te betalen Vergoeding.

Artikel 4 – Onderwerp van de Overeenkomst

 1. Partijen verbinden zich ertoe de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit deze Overeenkomst, te goeder trouw uit te voeren.
 2. Gebruiker werkt buiten enig dienstverband en in volledige zelfstandigheid. Gebruiker bemiddelt uitsluitend bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen Platformhouder en Derden tot het leveren van een Dienst door Platformhouder. Gebruiker ontvangt Vergoeding over iedere Inschrijving die door haar bemiddeling tot stand is gekomen met Nieuwe Member.
 3. Gebruiker heeft recht op Vergoeding over alle Inschrijvingen van Nieuwe Member op de Applicatie van Platformhouder door Gebruiker. Het recht op Vergoeding vervalt niet door verloop van tijd.

Artikel 5 – Bereik van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Platformhouder en Gebruiker is niet exclusief. Dit betekent dat Platformhouder ook zelf Derden mag benaderen om haar Diensten aan te bieden. Platformhouder heeft het recht om naast Gebruiker andere derden op welke wijze dan ook toe te staan direct dan wel indirect de Diensten van Platformhouder aan Derden aan te bieden, te verkopen of anderszins te komen tot de verkoop van haar Diensten. Een en ander met inachtneming van hetgeen bepaald in deze overeenkomst.
 2. Gebruiker is vrij om ook te bemiddelen voor andere partijen.

Artikel 6 – Verplichtingen Gebruiker

 1. Gebruiker verplicht zich ertoe de werkzaamheden voor eigen rekening en risico te verrichten. Enige vergoeding hiervan geschiedt via de Vergoeding.
 2. Gebruiker verplicht zich om zich niet negatief uit te laten over de diensten, medewerkers en alle andere relaties van Platformhouder op welke wijze dan ook.
 3. Gebruiker mag niet zonder schriftelijke toestemming van Platformhouder het logo of de handelsnaam van Platformhouder gebruiken in haar uitingen of zich op enige andere wijze voordoen als Platformhouder, onderdeel van Platformhouder of medewerker van Platformhouder. Platformhouder heeft altijd het recht haar toestemming ter zake het gebruik van het logo of de handelsnaam van Platformhouder zonder opgaaf van redenen in te trekken zonder dat Gebruiker recht heeft op enige vergoeding uit welke hoofde dan ook.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platformhouder, derden in te schakelen ter zake de uitvoering van deze overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Platformhouder

 1. Platformhouder verplicht zich ertoe om Gebruiker te laten weten indien er een Nieuwe Member zich via Gebruiker heeft Ingeschreven.
 2. Indien tussen een Nieuwe Member en Platformhouder geen overeenkomst ontstaat, ontvangt Gebruiker hierover geen Vergoeding.
 3. Platformhouder is niet verplicht alle Nieuwe Member te accepteren als nieuwe gebruiker.

Artikel 8 – Vergoeding

 1. Gebruiker ontvangt voor het aanbrengen van Nieuwe Members op de Applicatie van Platformhouder een vergoeding. Deze vergoeding is maximaal 50,- euro in een waardebon en een 50,- euro donatie aan een goed doel naar keuze van Platformhouder per Nieuwe Member.
 2. De betaling van de Vergoeding vindt plaats een maand nadat de Nieuwe Member zich heeft aangemeld via Gebruiker.
 3. De Gebruiker dient zijn (email)adres door te geven aan Platformhouder, alvorens Gebruiker een vergoeding ontvangt.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Platformhouder en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van deze overeenkomst, waaronder tevens verstaan de technische en commerciële informatie die tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst van de andere partij is verkregen.
 2. Indien Platformhouder op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Platformhouder zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Platformhouder gehouden tot enige schadevergoeding en is Gebruiker gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting legt Platformhouder ook op aan de door hen in te schakelen derden.
 4. Deze geheimhouding blijft ook van kracht nadat deze overeenkomst geëindigd is.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Platformhouder is jegens Gebruiker niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook.
 2. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid in rechte wordt vernietigd, geldt dat in dat geval de aansprakelijkheid van Platformhouder is beperkt tot het maximum aan vergoedingen dat Platformhouder verschuldigd is geworden in de maand voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. Platformhouder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker die gebruik maken van de Applicatie.
 2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Platformhouder. Platformhouder zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken.
 3. Indien Platformhouder op grond van de aard van de aangeboden Dienst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. De rechten en plichten die uit deze Overeenkomst voortvloeien, mogen in geen geval zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Gebruiker worden overgedragen aan derden.
 2. De omstandigheid dat één van de Partijen nalaat de strikte naleving van één van de contractuele verplichtingen te vorderen, mag niet worden begrepen als de stilzwijgende afstand van de contractuele rechten waarover deze Partij beschikt uit hoofde van de huidige Overeenkomst en belet deze laatste niet om vervolgens alsnog de strikte naleving van de betreffende bepalingen of andere bepalingen van deze Overeenkomst te vorderen.
 3. Gebruiker zal elke wijziging van relevante gegevens uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de datum van wijziging aan Platformhouder meedelen.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze overeenkomst.
 3. De bevoegde rechtbank bij een geschil dat niet in minnelijk overleg kan worden opgelost is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
en_GBENG